Trả lời câu hỏi

Người gửi :

Lê Văn Thắng

Địa chỉ :

Huyện Cẩm Xuyên

Email :

chien.87.ht@gmail.com

Câu hỏi :

Những chủ thể nào có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Nội dung trả lời

Theo quy định tại Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

- Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.