Trả lời câu hỏi

Người gửi :

Phan Văn Anh

Địa chỉ :

Thị xã Kỳ Anh

Email :

phananh@gmail.com

Câu hỏi :

Thẩm quyền đăng ký khai tử, thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử được quy định như thế nào?

Nội dung trả lời

Thẩm quyền đăng ký khai tử:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hộ tịch, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.