Chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 225/UBND-NC3 chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: