Đẩy mạnh thực hiện chứng thực bản sao điện tử

Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4724/UBND-NC3 về việc đẩy mạnh thực hiện và sử dụng bản sao chứng thực điện tử từ bản chính.