Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024

Ngày 22/3/2024, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2024. Hội nghị do đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì..

Điểm cầu Hà Tĩnh do Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, với thành phần tham dự gồm thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Luật Đất đai năm 2024 đã được Quốc hội khoá XV thông qua vào ngày 18/01/2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Luật gồm 16 chương và 260 điều (tăng thêm 02 chương so với Luật Đất đai năm 2013) với nhiều điểm mới quan trọng, đã thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Luật Đất đai năm 2024 cũng đã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; qua đó để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban soạn thảo Luật Đất đai giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 và một số lưu ý cho ngành Tư pháp về: công chứng, chứng thực liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất; các quy định liên quan đến thi hành án; xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 tại cấp Trung ương và địa phương; rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa.