Một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp trong sáu tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm 2024 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được Sở Tư pháp triển khai đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/02/2024 về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp, trong đó có nhiệm vụ công tác PBGDPL. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành 04 văn bản hướng dẫn, trong đó 02 văn bản hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL hàng quý. Sở Tư pháp cũng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp PBGDPL với 11 cơ quan cấp tỉnh trong đó có nhiều nội dung quan trọng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của ngành và của mỗi cơ quan, đơn vị.