Ngành Tư pháp Hà Tĩnh phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực trong lĩnh vực cải cách thể chế

Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp là một trong 3 khâu đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết của 02 Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh (Đại hội lần thứ XVIII và lần thứ XIX). Giai đoạn 2021-2023 là nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Với vai trò là cơ quan thường trực trong lĩnh vực cải cách thể chế, ngành Tư pháp đã tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, bám sát các chương trình, kế hoạch, chủ động, linh hoạt chỉ đạo công tác cải cách thể chế. Nhờ đó, kết quả công tác cải cách thể chế trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền các cấp; có tác động phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.