Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Trong những năm qua, với sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh được duy trì ổn định, an toàn; tình trạng vi phạm an toàn giao thông, tai nạn và ùn tắc giao thông được kiềm chế.

Để tiếp tục duy trì tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 24/11/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND về việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” . Theo đó, phong trào này được triển khai đến toàn thể quần chúng Nhân dân, quan, đơn vị trên phạm vi toàn Tỉnh, trong đó, tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn cách thức nhận diện, vận động Nhân dân chủ động phát hiện, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra các nội dung, biện pháp thực hiện như: Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội, các cơ quan, đơn vị, mọi tầng lớp Nhân dân nhằm đẩy mạnh thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” kết hợp với phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội... tạo sự đồng bộ giữa củng cố nền an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để việc thu thập, cung cấp thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, có cơ sở, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường trên các tuyến giao thông được dư luận xã hội quan tâm; Trên cơ sở nhận diện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vận động người dân chủ động, tích cực cung cấp các thông tin, tài liệu phản ánh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông bằng các hình thức phù hợp; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, gắn với việc phát động phong trào Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông” ...