Sở Tư pháp ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024

Ngày 24/01/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-STP ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và ban hành Quyết định số 157/QĐ-STP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024. Theo đó:

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 có 5 chương với 15 điều, giảm 3 chương, 8 điều so với Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Để phù hợp với thực tiễn hoạt động tại cơ quan, Sở đã sửa đổi bổ sung một số điều, theo đó tại điểm c khoản 8 Điều 7 tăng mức khoán công tác phí đi công tác trong tỉnh cho Lãnh đạo Sở từ 300.000 đồng lên 400.000 đồng/tháng; tại điểm a khoản 12 Điều 7 bổ sung nội dung các phòng, bộ phận khi có nhu cầu làm thêm giờ phải báo cáo Giám đốc Sở và thông báo với Văn phòng Sở để xác nhận về thời gian làm thêm giờ của phòng, bộ phận mình; tại điểm c, d khoản 12 Điều 7 tăng mức chi thăm, viếng, chúc mừng các ngày lễ các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tăng từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/lần lên từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/lần; tại khoản 1 Điều 8 sửa đổi, bổ sung quy định liên quan về kinh phí tiết kiệm bao gồm kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được và nguồn thu phí được trích để lại sau khi trang trải các hoạt động phục vụ công việc thu phí; tại khoản 12 Điều 10 sửa đổi, bổ sung nội dung chi hỗ trợ hoạt động công đoàn từ 3 triệu đồng/năm lên tối đa không quá 2 trăm triệu đồng/năm; tại khoản 1 Điều 9 bổ sung nội dung chi thu nhập tăng thêm cho công chức không hoàn thành nhiệm vụ.