Sở Tư pháp phát huy vai trò tích cực trong công tác nuôi con nuôi

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh trong công tác nuôi con nuôi, Sở Tư pháp luôn tích cực, chủ động triển khai thực hiện quy định của pháp luật. Nhờ đó công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2010, Luật Nuôi con nuôi được xây dựng và ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước và hoạt động nuôi con nuôi. Trên cơ sở đó, các Nghị định, Thông tư cũng đã được ban hành, hướng dẫn, quy định chi tiết các nội dung, giúp các đơn vị, địa phương thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Sở Tư pháp đã tham gia tích cực, đóng góp ý kiến góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và hiệu lực pháp lý, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo trong công tác nuôi con nuôi, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về nuôi con nuôi.