Thành phố Hà Tĩnh: Nhiều địa phương ra mắt tổ hòa giải mẫu

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về xây dựng tổ hòa giải mẫu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đến nay có 15/15 phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó có 6 phường, xã (các phường: Thạch Linh, Tân Giang, Hà Huy Tập; các xã Đồng Môn, Thạch Hưng, Thạch Bình) đã thực hiện quy trình công nhận tổ hòa giải mẫu.

Mỗi tổ hòa giải mẫu có từ 5-7 hòa giải viên, các thành viên Tổ hòa giải đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, sống gương mẫu, có uy tín, có khả năng vận động, thuyết phục Nhân dân chấp hành pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải, được bầu chọn công khai, dân chủ trong cộng đồng.