Thị xã Kỳ Anh: HĐND thị xã giám sát về kết quả thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp

Ngày 30/5/2024, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh thực hiện giám sát về tình hình, kết quả thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2024. Tham gia Đoàn giám sát có Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, Trưởng Ban Kinh tế, Ban pháp chế HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng HĐND-UBND, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Công an thị xã.