Thị xã Kỳ Anh: Tăng cường tuyên truyền pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng

Những năm gần đây, các cơ quan, ban ngành thị xã Kỳ Anh đã tích cực phát huy vai trò, hiệu quả của phương tiện thông tin đại chúng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Qua đó, kịp thời đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Nhận thức được lợi thế của hình thức PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đó là: là tính phổ cập, nhanh chóng, kịp thời, rộng khắp, hấp dẫn đông đảo bạn đọc, khán thính giả, đặc biệt các hình thức rất phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Thời gian qua, UBND thị xã đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử thị xã, các xã, phường; hệ thống phát thanh, truyền hình, internet, mạng xã hội facebook, zalo, youtube...