Thị xã Kỳ Anh: Tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

          Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và tập huấn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 250 đại biểu là trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bí thư, thôn trưởng, Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị xã.