UBND tỉnh ban hành đề án hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 300/UBND-UBND về ban hành Đề án hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.