UBND tỉnh chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1547/UBND-NC3 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực.