UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục vị trí việc làm cơ quan hành chính Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cụ thể:

Tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp có 46 vị trí việc làm, gồm: 08 vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý; 14 vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành; 20 vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, 04 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 737/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức Phòng Công chứng số 1 và số 738/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức Phòng Công chứng số 2 có 12 vị trí việc làm, gồm: 02 vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý; 02 vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 06 vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 02 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh có 14 vị trí, gồm: 02 vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý; 02 vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 07 vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 03 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Tại Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có 18 vị trí, gồm: 04 vị trí việc làm nhóm lãnh đạo, quản lý; 04 vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; 08 vị trí việc làm thuộc nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; 02 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

Việc UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm cơ quan hành chính Sở Tư pháp và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là căn cứ quan trọng để Sở tiến hành rà soát, bố trí, sử dụng và quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động phù hợp vị trí việc làm. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí việc làm./.

                                                                                      Việt Dũng

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo (Đề án 06); Thông báo Kết luận số 1186/TB-TCTTKĐA06 ngày 23/02/2024 về kết luận họp giao ban Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Văn bản số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/01/2024 về tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng tài khoản định danh điện tử VneID, ngày 15/3/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1398/UBND-NC1, trong đó yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong năm 2024; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 04/CT-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tổ chức kiểm điểm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những nhiệm vụ chậm, muộn tiến độ, có giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” đảm bảo các nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ đề ra.
Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1547/UBND-NC3 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực.
Được sự đồng ý của UBND tỉnh, ngày 27/3/2024, Sở Tư pháp phối hợp Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, Chi đoàn Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục vị trí việc làm cơ quan hành chính Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cụ thể:
Để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự (gọi tắt là Chương trình phối hợp), ngày 15/3/2024 Bộ Tư pháp đã có văn bản số 1327/BTP-TGPL gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai Chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Tại văn bản này Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số công việc sau đây :