10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng

Sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở được ban hành, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này trên địa bàn tỉnh. Theo nhiệm vụ được phân công, các ngành và các địa phương đã tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên

Để triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, ngày 20/11/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.  Hàng năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thống nhất. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đưa nội dung công tác hòa giải ở cơ sở là một trong các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hàng năm. Trên cơ sở đó nhiệm vụ này được Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.