Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024

Ngày 15/01/2024, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.

Theo đó mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường việc triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật bảo đảm cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ  pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người khuyết tật.