Chỉ thị về tăng cường công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Để tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ, tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định, ngày 24/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chủ động triển khai một số nội dung cụ thể trên các mặt công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Về tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Về tinh giản biên chế và vị trí việc làm, thực hiện nghiêm kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2024 - 2026 của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh; Xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Không thực hiện các nội dung về tăng cường công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại Văn bản số 5770/UBND-NC2 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng./.

                                                                                                       Kim Khánh

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Nghị quyết số 43/2024/UBTVQH15 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 05/02/2024 quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”.
Ngày 15/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Sáng 19/2/2024, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai (sửa đổi).
Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Theo đó, thông tư quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản như sau:
Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ngày 05/02/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.