Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

1. Tên sáng kiến:Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

3. Lĩnh vực: Tư pháp (Hòa giải ở cơ sở)

4. Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

5. Thời gian thực hiện: 01/2014

 TIN TỨC LIÊN QUAN