Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý III năm 2024

Ngày 03/7/2024, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến pháp luật quý III năm 2024. Để triển khai kịp thời, có hiệu quả cao công tác này, Hội đồng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 

          -Tăng cường hơn nữa phổ biến các Văn bản về: đất đai; đầu tư kinh doanh; tài nguyên môi trường, thuế, phí, lệ phí; tài chính, ngân hàng; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; xây dựng; giao thông; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuẩn tiếp cận pháp luật; lao động việc làm; giáo dục; y tế; an toàn giao thông; phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống cháy rừng; phòng, chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; an toàn vệ sinh thực phẩm; an sinh xã hội; cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy hành chính cấp huyện và cấp xã; phòng, chống dịch bệnh; hành chính, dân sự, hình sự; hợp tác song phương, đa phương…

-  Tập  trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản: Luật Đường bộ; Luật Thủ đô; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đất đai; Luật các Tổ chức tín dụng; Luật Căn cước; Luật Nhà ở; Luật Lưu trữ; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Tổ chức tòa án nhân dân; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Hợp tác xã; Luật Đấu thầu; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Giao dịch điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Giá …tăng cường phổ biến, tuyên truyền các dự thảo Luật, các chính sách có tác động lớn đến xã hội được ban hành trong năm 2024.

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ…; các Nghị quyết, chính sách hiện hành, chính sách mới của Trung ương, của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh liên quan mật thiết đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao các Văn bản của UBND tỉnh bằng các hình thức phù hợp: Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 07/10/2022 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/6/2024 về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra, Hội đồng đã liệt kê một số văn bản mới, văn bản liên quan thiết thực đến đối tượng chịu sự tác động để định hướng tuyên truyền, phổ biến cho từng nhóm như:  đối với Nhân dân; đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đối với doanh nghiệp và người lao động; đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Hội đồng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào Hướng dẫn này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

                                                                        Nguyễn Thị Hoa Phượng

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Ngày 01/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hành nghề thẩm định giá.
Ngày 03/7/2024, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến pháp luật quý III năm 2024. Để triển khai kịp thời, có hiệu quả cao công tác này, Hội đồng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc phương tiện xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, được dùng để truy cập, sử dụng các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử và hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó, Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài như sau:
Ngày 28/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.