Nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên, Hòa giải viên ở cơ sở 2024

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024; Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh”. Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia và UBND các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh tổ chức các Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho gần 1.000 người là Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở.