Thực tiễn triển khai công tác Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phát huy khả năng của mình để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính là một trong những chính sách đó. Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Trung tâm) đã chủ động, kịp thời triển khai các hoạt động TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.