Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 12/10/2022 về tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Sau đây xin giới thiệu toàn văn Thể lệ cuộc thi này.

 

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử vi phạm hành chính”.

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).