GÓP Ý QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN
Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày :
- Đến ngày : 25/05/2024
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Từ ngày : 11/03/2024
- Đến ngày : 16/03/2024
Đề nghị góp ý dự thảo văn bản tham mưu chỉ đạo của UBND tỉnh về Đại hội Đoàn Luật sư - Từ ngày : 17/01/2024
- Đến ngày : 18/01/2024
Đề nghị góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ - Từ ngày : 31/08/2023
- Đến ngày : 07/09/2023
Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 04/07/2023
- Đến ngày : 10/07/2023
Đề nghị góp ý dự thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng - Từ ngày : 27/06/2023
- Đến ngày : 03/07/2023
Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (lần 2) - Từ ngày : 13/06/2023
- Đến ngày : 15/06/2023
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 25/05/2023
- Đến ngày : 29/05/2023
Góp ý hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp - Từ ngày : 04/05/2023
- Đến ngày : 10/05/2023
Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp - Từ ngày : 21/04/2023
- Đến ngày : 10/05/2023
góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2023 - Từ ngày : 20/02/2023
- Đến ngày : 28/02/2023
Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Từ ngày : 14/02/2023
- Đến ngày : 24/02/2023
Góp ý dự thảo Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 02/02/2023
- Đến ngày : 10/02/2023
Góp ý đối với đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản - Từ ngày : 29/11/2022
- Đến ngày : 10/12/2022
Đề nghị góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thi hành án hành chính - Từ ngày : 10/11/2022
- Đến ngày : 16/11/2022
Góp ý dự thảo tài liệu "Một số tình huống về xử phạt vi phạm hành chính" - Từ ngày : 09/11/2022
- Đến ngày : 19/11/2022
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” - Từ ngày : 29/08/2022
- Đến ngày : 05/09/2022
Đề nghị góp ý đối với dự thảo Danh mục văn bản QPPL liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 - Từ ngày : 27/05/2022
- Đến ngày : 07/06/2022
Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Từ ngày : 16/05/2022
- Đến ngày : 22/05/2022
Góp ý dự thảo văn bản của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 - Từ ngày : 28/04/2022
- Đến ngày : 04/05/2022
Góp ý dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước - Từ ngày : 20/04/2022
- Đến ngày : 26/04/2022
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 08/03/2022
- Đến ngày : 18/03/2022