GÓP Ý QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN
Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
Đề nghị góp ý đối với dự thảo Danh mục văn bản QPPL liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 - Từ ngày : 2022-05-27 00:00:00
- Đến ngày : 2022-06-07 00:00:00
Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Từ ngày : 2022-05-16 00:00:00
- Đến ngày : 2022-05-22 00:00:00
Góp ý dự thảo văn bản của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 - Từ ngày : 2022-04-28 00:00:00
- Đến ngày : 2022-05-04 00:00:00
Góp ý dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước - Từ ngày : 2022-04-20 00:00:00
- Đến ngày : 2022-04-26 00:00:00
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 2022-03-08 00:00:00
- Đến ngày : 2022-03-18 00:00:00