GÓP Ý QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN
Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2023 - Từ ngày : 2023-02-20 00:00:00
- Đến ngày : 2023-02-28 00:00:00
Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Từ ngày : 2023-02-14 00:00:00
- Đến ngày : 2023-02-24 00:00:00
Góp ý dự thảo Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 2023-02-02 00:00:00
- Đến ngày : 2023-02-10 00:00:00
Góp ý đối với đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản - Từ ngày : 2022-11-29 00:00:00
- Đến ngày : 2022-12-10 00:00:00
Đề nghị góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thi hành án hành chính - Từ ngày : 2022-11-10 00:00:00
- Đến ngày : 2022-11-16 00:00:00
Góp ý dự thảo tài liệu "Một số tình huống về xử phạt vi phạm hành chính" - Từ ngày : 2022-11-09 00:00:00
- Đến ngày : 2022-11-19 00:00:00
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” - Từ ngày : 2022-08-29 00:00:00
- Đến ngày : 2022-09-05 00:00:00
Đề nghị góp ý đối với dự thảo Danh mục văn bản QPPL liên quan đến các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 - Từ ngày : 2022-05-27 00:00:00
- Đến ngày : 2022-06-07 00:00:00
Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Từ ngày : 2022-05-16 00:00:00
- Đến ngày : 2022-05-22 00:00:00
Góp ý dự thảo văn bản của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 - Từ ngày : 2022-04-28 00:00:00
- Đến ngày : 2022-05-04 00:00:00
Góp ý dự thảo Khung giám sát theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước - Từ ngày : 2022-04-20 00:00:00
- Đến ngày : 2022-04-26 00:00:00
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 2022-03-08 00:00:00
- Đến ngày : 2022-03-18 00:00:00