Khái niệm về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

        1.1Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp (Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

       1.2Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

      1.3 Tổng rà soát hệ thống văn bảnquy phạm pháp luật là việc xem xét, đánh giá toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do tất cả các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trong một Khoảng thời gian cụ thể (Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

 TIN TỨC LIÊN QUAN