Văn bản được rà soát, hệ thống hóa

a. Văn bản được rà soát, hệ thống hóa gồm các văn bản quy định tại Điều 4 của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (gồm các văn bản quy định từ Khoản 2 đến Khoản 15 Điều 4), trừ Hiến pháp, cụ thể:

-Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

-Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

-Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

-Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

-Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

-Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

-Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

-Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

-Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

-Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

-Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

-Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

-Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đang còn hiệu lực, chưa được kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa thì việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP(Điều 188 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN