Công bố kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Ngày 14/11/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-BTC công nhận kết quả Cuộc thi.