Công tác cải cách thể chế tiếp tục đạt được những kết quả tích cực

Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định cải cách thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thể chế, xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đúng quy định, đồng bộ, thống nhất. Chính vì vậy, là cơ quan phụ trách lĩnh vực cải cách thể chế của tỉnh, Sở Tư pháp luôn xác định phải đổi mới và tìm ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nâng cao hiệu lực, hiệu quả để tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở, Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 12/10/202 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm, Sở Tư pháp đã ban hành 133/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17/02/2022 về việc thực hiện công tác cải cách thể chế và chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hướng dẫn cụ thể các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng tiêu chí thành phần trong hoạt động cải cách thể chế. Nhờ đó, trong năm công tác cải cách thể chế của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.