Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính góp phần quan trọng trong phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh:

Thể chế về công tác xử lý vi phạm hành chính được hoàn thiện

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác XLVPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp ý kịp thời, có chất lượng các văn bản QPPL có liên quan đến XLVPHC.