Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Luật TGPL năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, ngoài việc quy định cơ chế, chính sách trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (viết tắt là TGPL) thì các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TGPL cũng đã có sự nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc đơn giản hóa cho phù hợp, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình tiếp cận, thực hiện yêu cầu TGPL để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình hoặc người thân.

Thời gian qua, thực hiện các quy định của Luật TGPL 2017 Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, lấy người được TGPL làm trung tâm, đồng thời bảo đảm yêu cầu về quản lý Nhà nước, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển hoạt động TGPL theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính được Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh thực hiện trong các nội dung: Thủ tục yêu cầu TGPL; thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp lại thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý; thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.