Một số kết quả nổi bật qua 6 năm thi hành luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Xác định được vai trò và tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với quản lý nhà nước và xã hội, góp phần bảo đảm ngày một tốt hơn các quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc ban hành và thực hiện các kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; số hóa Sổ hộ tịch,…được các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả, các nhiệm vụ được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn.Vì vậy, qua 6 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch được chuẩn hóa

Trước thời điểm thực hiện Luật Hộ tịch, số lượng, chất lượng công chức làm công tác hộ tịch ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều hạn chế. Số công chức làm công tác hộ tịch ở cấp xã có trình độ trung cấp Luật hoặc chuyên ngành khác chiếm tỷ lệ khá cao. Sau khi triển khai Luật Hộ tịch, đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch dần được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng. Năm 2019, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 282 người. Những trường hợp chưa tham gia được 02 lớp này hoặc tuyển dụng mới cũng đã tham gia các khóa học do các đơn vị có thẩm quyền bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch tổ chức. Thống kê chung, hiện nay toàn tỉnh có 287 công chức làm công tác hộ tịch, 3 cán bộ hợp đồng, trong đó có 4 thạc sĩ Luật, 255 đại học Luật, 21 trung cấp Luật, 5 đại học và 2 trung cấp chuyên ngành khác, hầu hết đã được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch. Hàng năm các đơn vị, địa phương cũng đã cử cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ hộ tịch do Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức.