Một số kết quả qua 01 năm thực hiện Đề án 06

Trên cơ sở nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh, trong năm qua, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 và đạt được nhiều kết quả, góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 06 trong đời sống xã hội.

Cùng với việc quán triệt, phổ biến các nhiệm vụ liên quan; sẵn sàng chủ động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, Sở đã cử đồng chí Giám đốc Sở tham gia Tổ công tác, đồng chí Trưởng phòng chuyên môn tham gia Tổ công tác và Tổ giúp việc Đề án 06 tỉnh; phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp báo cáo Đề án 06 để kịp thời báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06.

          Sở Tư pháp đã tích cực triển khai các nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư. Đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh ban hành từ trước đến ngày 22/3/2022 đang còn hiệu lực liên quan đến định danh và xác thực điện tử. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản QPPL có liên quan đến quản lý, khai thác, chia sẻ CSDLQG về dân cư; định danh và xác thực điện tử; kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với CSDLQG về dân cư. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015.