Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các Quyết định của UBND tỉnh: số 881/QĐ-UBND ngày 28/4/2022, số 1872/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các văn bản có liên quan, ngày 13/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng.

- Tổ chức ký kết và triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp PBGDPL của Hội đồng với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh.

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo có hiệu quả các Văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;  Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 07/10/2022 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và các Kế hoạch triển khai các Đề án về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: các văn bản thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh; các chính sách pháp luật có tác động lớn đến cán bộ và Nhân dân; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp; xây dựng, đầu tư; xây dựng nông thôn mới; các quy định pháp luật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các văn bản về biển đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; đất đai; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp…

- Hướng dẫn  tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tổ chức.

- Chú trọng việc hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

- Hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, cách thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

-Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực quản lý.

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tự kiểm tra công tác PBGDPL, đồng thời xây dựng Kế hoạch và trực tiếp tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng, tổng kết công tác PBGDPL năm 2023 trên địa bàn tỉnh gắn với công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Hội đồng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 nhằm: Tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Hội đồng nhằm thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao theo quy định; Phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh;Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp. Tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL./.

                                       

                                   -Nguyễn Thị Hoa Phượng, Sở Tư pháp

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Ngày 19/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 531/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo đó, Quyết định quy định về bí mật Nhà nước độ Tối mật và bí mật Nhà nước độ Mật như sau:
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, vừa qua Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Đây là quy định mới được bổ sung tại Thông tư số 18/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Theo quy định tại khoản 3 điều 114 Luật Đất đai 2013: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định".
Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.