Quy định mới về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Về chế độ báo cáo: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC bao gồm: Báo cáo định kỳ; Báo cáo chuyên đề và Báo cáo đột xuất.

Về thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ: Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2019/NĐ-CP). Cụ thể:

- Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

- Thời hạn gửi báo cáo định kỳ:

+ Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo;

+ Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi cả nước chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Về hình thức báo cáo: Cùng với việc sử dụng hình thức báo cáo truyền thống bằng văn bản giấy, Thông tư còn quy định sử dụng hình thức báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số để phù hợp với chủ trương sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

Về phương thức gửi, nhận báo cáo: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan lập báo cáo, Thông tư quy định 06 phương thức gửi, nhận báo cáo, cụ thể là: (i) Gửi trực tiếp; (ii) Gửi qua dịch vụ bưu chính; (iii) Gửi qua fax; (iv) Gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số; (v) Gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành; (vi) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 01/2023/TT-BTP bãi bỏ Điều 1, khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3, Điều 4, khoản 1 Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 16/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thanh Hoa

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau:
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các Quyết định của UBND tỉnh: số 881/QĐ-UBND ngày 28/4/2022, số 1872/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các văn bản có liên quan, ngày 13/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này quy định các nội dung về lĩnh vực giám định tư pháp; Quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho hoạt động giám định tư pháp; Thời hạn giám định tư pháp; Tiêu chuẩn về giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; Quy trình tổ chức thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày 13/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Theo đó, Nghị định quy định về cách thức, tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam như sau:
Ngày 05/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó có sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2022. Cụ thể trước đây theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP thì “Doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành”. Nay quy định trên đã được Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi theo hướng cho phép doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu nhưng phải đảm bảo một số nguyên tắc quy định. Cụ thể, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nêu rõ việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
Ngày 03/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế như sau: