Sở Tư pháp chủ trì làm việc về triển khai các hoạt động hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại xã Hương Bình huyện Hương Khê

Thực hiện quyết định số 834-QĐ/UBND, ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao và chấp thuận tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng nông thôn mới. Sáng 20/5, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, kiểm tra thôn Bình Hưng và làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hương Bình, huyện Hương Khê về triển khai các hoạt động hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới.