Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ điện tử trên hệ thống hồ sơ công việc

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 14/3/2022 về thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2022, ngày 01/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ điện tử trên hệ thống hồ sơ công việc. Hội nghị tập huấn mời đồng chí Hồ Thị Niêm - Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ và đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn - Chuyên viên Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh làm Báo cáo viên cùng với sự tham gia của toàn tể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.