Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác tư pháp năm 2022

Trong tháng 11 năm 2022, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp do đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND huyện Thạch Hà, huyện Vũ Quang và 2 đơn vị cấp xã của mỗi huyện.

 

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp. Về cơ bản, các địa phương đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Tư pháp theo kế hoạch đề ra, đảm bảo theo quy định của pháp luật, đặc biệt đã quan tâm đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tư pháp ở cơ sở; nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và của cán bộ, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng được nâng cao.