Sở Tư pháp tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt ngày pháp luật

Ngày 01/11/2022, Sở Tư pháp tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng và sinh hoạt ngày pháp luật.

Sau nghi lễ chào cờ nghiêm trang, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo kết quả hoạt động tư pháp tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11. Đồng thời quán triệt công chức, viên chức, người lao động một số nội dung liên quan đến thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.