Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022, Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh, vừa qua Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh phối hợp tổ chức 03 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở tại tại các địa phương: Lộc Hà, Kỳ Anh, Vũ Quang.