Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; số 376/KH-UBND ngày 07/10/2022 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh, ngày 07/3/2023, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và quán triệt các Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội nghị do đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng - Trưởng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì.