Thị xã Kỳ Anh: Tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ cốt cán Công đoàn cơ sở

Sáng ngày 20/5/2022, Phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh phối hợp với Liên đoàn lao động và Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 09-NQ/ThU, ngày 01/3/2022 của BTV Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ cốt cán Công đoàn cơ sở năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, phòng Tư pháp, Ban Giám đốc và cán bộ bảo hiểm xã hội thị xã và Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.