UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023

Ngày 20/02/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, theo đó, trong năm 2023, ngành Tư pháp Hà Tĩnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: