UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng

Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2690/UBND-NC3 chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, trong đó giao một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Sở Tư pháp tăng cường công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công chứng; rà soát Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với chính sách phát triển nghề công chứng; xây dựng cơ sở dữ liệu về công chứng; tham mưu Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng; tăng cường phối hợp với Hội công chứng viên tỉnh trong việc nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức hành nghề cho công chứng viên.