Trích yếu

Góp ý dự thảo văn bản của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Từ ngày

28/04/2022

Đến ngày

04/05/2022

Đính kèm

Họ tên :

Địa chỉ :

Email :

Số điện thoại :

Tiêu đề :

Nội dung :