Quyết định số 21/2021/QĐ-Tg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tải về tại đây

 TIN TỨC LIÊN QUAN