Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HÀ TĨNH

                   Số: 11/2015/QĐ-UBND                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 3  năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức Sở Tư­ pháp

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông t­ư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ h­ướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tư­ pháp tại Văn bản số 133/STP-VP ngày 04/02/2015 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 143/SNV-TCBC ngày 26/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư­ pháp.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 và Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư­ pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Website Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

-Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Lưu: VT, NC1;

- Gửi:

+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh,

   các Sở: Nội vụ, Tư pháp (26b);

+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 Võ  Kim  Cự

 

 

 

Tải về tại đây

 TIN TỨC LIÊN QUAN