Hiệu quả từ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” do Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức là một hoạt động nổi bật và trọng tâm nhất trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 05/11/2022 trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Mặc dù, Cuộc thi đã chính thức khép lại, nhưng thực sự đã lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức được triển khai bài bản, đồng bộ

Để triển khai Cuộc thi , Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-STP ngày 30/9/2022 về tổ chức Cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký. Sau khi được thành lập, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi. Sở Tư pháp ban hành văn bản đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng Cuộc thi và khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, nhất là học sinh, sinh viên trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.