Thị xã Hồng Lĩnh: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội đồng PH PBGDPL thị xã phối hợp Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho hơn 200 công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh và 150 Công nhân HTX May mặc Green.